Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulaminy

REGULAMIN

§1. Podstawowe definicje

 1. Sklep – Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem http://www.parker-waterman.eu sprzedający usługi ze swojej oferty przez Internet.
 2. Sprzedawca (Właściciel Sklepu)- EMMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, o numerze NIP 604-019-52-66, REGON 369554095, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000717172 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.
 3. Klient (Zamawiający)- osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie.
 5. Dni robocze- każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sprzedawca dostarczy do Klienta zamówione przez niego Produkty. Czas liczony jest od dnia złożenia Zamówienia do momentu dostarczenia Produktów pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 7. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.
 8. Produkt- towar oferowany przez Sprzedawcę na stronie www.parker-waterman.eu
 9. Regulamin- niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Firma kurierska- niezależnie działająca firma spedycyjna dostarczająca przesyłki pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z gwarantowanym czasem doręczenia.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§2. Zasady ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu. Regulamin ten może być zmieniany przez Właściciela Sklepu, o którym mowa w ust 3 poniżej, w każdym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Klientów o zmianach na stronie http://www.parker-waterman.eu.
 3. Sprzedaż w Sklepie działającym pod adresem http://www.parker-waterman.eu jest prowadzona przez EMMA Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Sikorskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 604-019-52-66 REGON: 369554095, zarejestrowany w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000717172 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.
 4. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Ceny są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności, jednak przed zatwierdzeniem Zamówienia. Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy tutaj:www.parker-waterman.eu/pomoc

§3. Przyjmowanie Zamówień

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony http://www.parker-waterman.eu
 2. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz wybranie odpowiedniego Produktu.
 4. Prawidłowe złożenie Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, zobowiązującej Sprzedawcę do dostarczenia zamówionego Produktu, a Klienta do dokonania opłaty za zakupiony Produkt.
 5. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.parker-waterman.eu. Klient składa Zamówienie wskazując na Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Wybierz”, a następnie wskazuje swoje dane teleadresowe, na które ma zostać wysłany Produkt.
 6. Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Na terenie Trójmiasta i okolic istnieje możliwość odebrania zakupionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca jest upoważniony do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionego Produktu. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o tym fakcie.
 8. Sprzedawca nie jest związany złożonym Zamówieniem do czasu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu PayU.
 9. Sprzedawca może odmówić wykonania złożonego Zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został wypełniony błędnie, lub jeśli poweźmie on uzasadnione obawy co do tego, iż Zamówienie zostało złożone w związku z nieuprawnionym wpływem przetwarzania danych przez systemy informatyczne.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne złożenie Zamówienia lub błędne wypełnienie formularza, jeśli błędy te wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta usługi są skompletowane i gotowe do wysłania.
 12. Sprzedawca jest upoważniony do zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie. W przypadku zmiany ceny Produktów już zamówionych, Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
 13. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:
  a. zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin,
  b. przystępuje do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki,
  c. dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  d. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  e. wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych na podstawie Regulaminu,
  f. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu zamówienia dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

§4. Płatność za Usługi

 1. Klient ma do wyboru różne formy płatności i dostawy wskazane na stronie www.parker-waterman.eu/pomoc.
 2. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przez Klienta opłaty za zakupione Produkty. Wszystkie bankowe koszty transakcji ponosi Klient.

§5. Realizacja Zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia Zamówienia do chwili dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Podstawowy termin dostawy zakupionych Produktów wynosi od jednego do pięciu dni roboczych liczonych od daty złożenia Zamówienia tj. dni od poniedziałku do piątku, począwszy od daty złożenia Zamówienia. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy Produktach.
 2. Ze względów logistycznych, Zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 3. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, Poczty Polskiej. Płatność – gotówką – następuje dostarczającemu przesyłkę przy odbiorze przesyłki. Zapłaty można dokonać również szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 4. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w Zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku www.parker-waterman.eu/pomoc.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania w formularzu zamówienia adresu przez Klienta.
 6. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego dostawa zamówionych Produktów może również nastąpić do wskazanego na stronie www.parker-waterman.eu punktu Sprzedawcy. W miejscu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może samodzielnie odebrać Produkt. W takim przypadku, Klient w chwili odboru, zobowiązany jest podać numer Zamówienia.
 7. W przypadku realizacji Zamówienia poprzez odbiór w punckie stacjonarnym Sprzedawcy Klient powinien odebrać zakupione Produkty we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie 7 dni od dnia dokonania Zamówienia podając przy odbiorze jego numer (otrzymany w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia). W przypadku nieodebrania zakupionych Produktów przez Klienta w wyżej wymienionym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Klienta poda w korespondencji.
 8. Do każdego Zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczona Klientowi razem z Produktem.
 9. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta w celu zmiany Zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta. Dane kontaktowe:

§6. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. “o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] na piśmie albo w formie elektronicznej w terminie czternastu dni od wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć wysyłając mail na adres info@parker-waterman.eu lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem kierowanej na adres Sprzedawcy (podany w niniejszym Regulaminie).
 3. Dodatkowo, w przypadku odbioru Produktów w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy, zwrotu Produktów można dokonać również w tym punkcie, w którym dokonano uprzednio odbioru Produktów.
 4. Koszt wysyłki Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi odstępujący od umowy.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają Produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości Zamówienia.
 2. Jeżeli Produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać ich wymiany na nowe, doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenia ceny albo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 2, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Klientowi.
 5. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Sprzedawcy albo złożyć reklamacje bezpośrednio w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy, w której dokonano odbioru Produktu.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt, w zależności od oświadczenia Klienta zostanie wymieniony na nowy, naprawiony albo Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze – na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.
 8. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując Zamówienia w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji w Sklepie zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.parker-waterman.eu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych Sprzedawy.
 3. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Sklepu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów.
 5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 6. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: info@parker-waterman.eu.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie poświęconej polityce prywatności.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania Zamówienia.
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron, wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie Zamówienia dostarczone Klientowi wraz z zamówionymi Produktami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 10. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.parker-waterman.eu przez Klienta, umożliwiających:
  a. zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  utrzymania sesji Klienta,
  b. dostosowania witryny www.parker-waterman.eu do potrzeb Klientów,
  c. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu,
  d. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.parker-waterman.eu.
 2. Witryna www.parker-waterman.eu może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 3. Sklep internetowy www.parker-waterman.eu używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
pixel