Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PARKER-WATERMAN.EU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego parker-waterman.eu przez EMMA Sp. z o.o. Z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, o numerze NIP 604-019-52-66, REGON 369554095, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000717172 w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.00,00 zł.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

 1. adres poczty elektronicznej info@parker-waterman.eu;
 2. telefonicznie pod numerem +48 58 350 14 92;
 3. fax pod numerem +48 58 77 31 830;

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://parker-waterman.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

4. Użytkownik –  oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonująca zakupu Towarów oferowanych w Sklepie;

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);

6. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Użytkownika Towary;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia;

9. Sprzedawca - EMMA Sp. z o.o. Z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, o numerze NIP 604-019-52-66, REGON 369554095, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000717172 w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.00,00 zł;

10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;

12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,  zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia  w Sklepie,
 3. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

2. Wskazane w ppkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

 1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu,
 2. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 3. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

5. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

8. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 

11. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

12. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

13. Promocje i konkursy, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej są kierowane wyłącznie do Konsumentów, o ile treść danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.   

5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

7. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami procedura zawarcia Umowy odbywa się na następujących zasadach:

7.1.  Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  3. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7.3. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Konsumenta.

7.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.6. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7.7. Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.8. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Konsumenta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 7.6. powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Konsumenta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

7.9. Konsumenci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy  nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. 

7.10. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Konsumenta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Konsumenta,
  8. regulaminu,
  9. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

7.11.Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. 

7.12.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.

7.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8.   W przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami procedura zawarcia Umowy odbywa się na następujących zasadach:

8.1.  Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę i adres dostawy oraz sposób płatności,
  3. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

8.2.Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu  Przedsiębiorcy.

8.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Przedsiębiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8.4. Wybór zamawianych Towarów przez Przedsiębiorcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8.5.   Po podaniu przez Przedsiębiorcę korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Przedsiębiorcy,
  8. danych do faktury.

8.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8.7. Wysłanie przez Przedsiębiorcę Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

8.8. Po złożeniu Zamówienia, Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.9. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Przedsiębiorcę Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 8.7. powyżej.

8.10. Przedsiębiorcy składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail.

8.11.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Przedsiębiorcę wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z tą chwilą.

8.12.Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości   elektronicznej  obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.

8.13.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 1. za pośrednictwem Przewoźnika,
 2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. W przypadku dostawy Towarów do kraju Unii Europejskiej Użytkownik może wybrać jako formę dostawy zamówionych Towarów dostawę za pośrednictwem Przewoźnika.

5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy z zastrzeżeniem ppkt. 7 poniżej.

6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

7. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Przedsiębiorcy, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Przedsiębiorcę. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.

8. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Sprzedawca w przypadku Zamówień składanych przez Konsumentów dostarcza Towar wraz z paragonem, a w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorców wraz z fakturą VAT.

10. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę ponosi Przedsiębiorca.

11. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę Przewoźnikowi lub bezpośrednio Przedsiębiorcy (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

12. Przedsiębiorca po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Przedsiębiorcę, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

14. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

15. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

16. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

17. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
 3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

3. W przypadku Zamówienia, które ma być dostarczone do kraju Unii Europejskiej, Użytkownik może wybrać następujące metody płatności: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność elektroniczna.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku płatności przez Przedsiębiorę w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym, Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Przedsiębiorcę nalicza odsetki ustawowe.

5. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca może posługiwać się cenami netto.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom.

2. Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres EMMA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański, info@parker-waterman.eu.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt. 2 powyżej. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty przesyłki.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: EMMA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański, na adres poczty elektronicznej: info@parker-waterman.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

XI. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. może złożyć za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000493884, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 3 i na zasadach opisanych w polityce prywatności Sklepu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 

6. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Sklepu.

 

Regulamin.pdf
Formularz odstapienia od umowy swiadczenia uslugi.pdf
Formularz odstapienia od umowy sprzedazy.pdf
Formularz reklamacji towaru.pdf
pixel